INTERACTION OF COLOR
Feb 25 ー Mar 25 2017

Josef Albers Alexander Calder Kazushi Kusakabe Keiko Ikeda Akiko Horio
Tadaaki Kuwayama Isa Mitake Jun Koshino Yoko Sawai Simon Fitzgerald Yoshihiko Kitano Takashi Suzuki Maki takano Francis Commeyne Andreas Karl Shulze Moon-Pil Shim
Takashi Suzuki Taichi Kodama